Навчальний відділ є структурним підрозділом університету який розробляє стратегію організації і управління освітнім процесом та його контроль. Свою роботу навчальний відділ організовує і проводить від імені та за дорученням ректорату. Функціонально навчальний відділ підпорядковується проректору з науково-педагогічної роботи.

У своїй діяльності навчальний відділ керується ЗУ “Про освіту”, “Про вищу освіту”, постановами Уряду України, наказами, інструктивними листами, вказівками та іншими нормативними актами МОН України, наказами та розпорядженнями ректора та проректорів університету, рішеннями Вченої ради університету і цим положенням.

Керівництво навчальним відділом здійснює завідувач, який призначається наказом ректора з числа висококваліфікованих працівників університету, які мають практичний досвід організаційної роботи у вищій школі. Завідувач навчального відділу входить до складу Вченої ради, Науково-методичної ради університету і ректорату.

Розпорядження навчального відділу у межах компетенції, визначеної Статутом університету та цим положенням, є обов’язковими для деканів, завідувачів кафедр, професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного персоналу, служб інформаційного та інженерного забезпечення навчального процесу.

У своїй роботі навчальний відділ співпрацює з:

 • деканатами та кафедрами університету – з питань виконання основних видів навчальної, науково-методичної та організаційної роботи;
 • з навчально-методичним відділом – з питань змісту освіти, науково-методичного забезпечення освітнього процесу;
 • планово-фінансовим відділом – з питань підготовки даних для розрахунку кошторисів для фінансування навчального процесу, штатів професорсько-викладацького складу та навчально-допоміжного персоналу кафедр;
 • бухгалтерією університету – з питань виплати заробітної плати викладачам, стипендій студентам, премій і доплат, відрядження викладачів і студентів для проходження навчальної та виробничої практик;
 • відділом кадрів – з питань зарахування на роботу викладачів, навчально-допоміжного персоналу, зарахування, поновлення та переводу студентів, їх відрахування;
 • службами і підрозділами інженерного та інформаційного за­безпечення навчального процесу, бібліотекою – з питань, що належать до компетенції навчального відділу.

До складу навчального відділу університету входять:

 • сектор планування та організації навчального процесу;
 • сектор планування і комплектування штатного розпису;
 • сектор планування та організації практичної підготовки;
 • диспетчерська;
 • сектор підготовки статистичної звітності.